Avtaler

Viktigheten av å holde avtaler Avtaler er sentrale i alle menneskers liv; både for de store og for de små, for religiøse, så vel som for de ikke-religiøse. I Islam er det et stort fokus rettet mot avtaler. Koranen og ulike beretninger belyser viktigheten ved nettopp det å holde avtaler. Men hvorfor er det viktig å holde avtaler? For det første er det viktig at avtaler opprettholdes fordi det skaper berettigede forventninger innbyrdes avtalepartene. For tillitens skyld er det derfor viktig at man skal kunne gå ut ifra at avtaler som inngås, også holdes. Et samfunn ville rett og slett ikke overlevd uten trygge avtaler. For det andre er selve formålet med avtaler forutsigbarhet. Man avtaler noe for å være sikker på at man ”har det i boks.” Det at en avtale blir brutt strider i mot avtalens formål i og med at det ikke var forutsigbart. Avtaler skal også sikre trygghet, og dersom avtaler ikke holdes vil tryggheten naturligvis også forsvinne. For det tredje, og viktigst av alt for oss muslimer; det er Guds ønske at vi holder våre avtaler.


Ulike typer avtaler Det finnes ulike typer avtaler og de kan kategoriseres på forskjellige måter. Vi har for eksempel store avtaler og små avtaler. Det som ansees for å være en stor avtale for én, kan oppfattes som en liten avtale for en annen.

Videre kan vi også systematisere avtaler etter hvem man faktisk avtaler med. Man kan inngå avtaler med familie, venner, skolekamerater, kollegaer, naboer eller ukjente. Hvilke avtaler man prioriterer kan være avhengig av hvilken relasjon man har til avtaleparten. Det som er felles for alle disse nevnte avtalepartene er at de er andre enn deg selv. Det er nemlig ikke slik at man alltid trenger å gjøre avtaler med andre. Man kan også velge å inngå avtaler med seg selv. Det er eksempelvis vanlig på nyttårsaften. Mange tenker kanskje ikke over det, men nyttårsforsettene man setter er på en måte en avtale som man inngår med seg selv. De er personlige. Det som er bra med slike avtaler er at de ved brudd som regel ikke påvirker andre enn en selv. Slik er det ikke med avtaler som man inngår med andre enn en selv. Det finnes også avtaler man inngår med Gud. For eksempel er det noe som kalles ”nidhr”. Det går ut på at man har en intensjon om at hvis Gud oppfyller et ønske, så vil man gjøre noe bra i gjengjeld. For eksempel har man et ønske om at en syk person skal bli frisk igjen, og man sier at hvis personen blir frisk, skal jeg mate x antall fattige mennesker. Når personen da blir frisk, mater man x antall mennesker som man hadde i intensjonen og i avtalen. Koranen om avtaler «Dere som tror, hvorfor sier dere det dere ikke gjør.”1 Her stiller Gud et retorisk spørsmål til de troende. Dette verset sier at man skal gjøre som man sier. En person som bryter sitt løfte skuffer Gud, fordi Gud liker at man gjør som man sier. “Å dere som tror, oppfyll deres pakter…”2 I dette verset brukes ordet ”pakt” som er et synonym for avtaler. Her er det mye tydeligere og direkte sagt at man skal holde avtaler man inngår. “Unntagen de avgudsdyrkerne som dere har sluttet en overenskomst med, og som deretter ikke har brutt (sine overenskomster) med dere i noe som helst, og som har hjulpet noen mot dere, oppfyll da overenskomstene med dem inntil de utløper, sannelig Allah elsker de rettferdige. ”3 Her det er enda en gang sagt at man skal oppfylle avtalene, og det innen riktig tid. Avtaler skal ikke utsettes. “Hvordan kan det for (disse) avgudsdyrkerne være en pakt med Allah og Hans sendebud, unntagen med dem som har sluttet pakt med ved den Hellige Moské? Så lenge de da opprettholder (pakten) med dere, skal dere opprettholde (den) med dem, sannelig Allah elsker de rettferdige. ”4 Dersom man holder man en avtale, er man av de rettferdige i Guds øyne. Beretninger om avtaler Profeten (ﷺ) sa: ”Et løfte er en gjeld. Ve over ham som lover, men ikke holder løftet. Ve over ham som lover, men ikke holder løftet. Ve over ham som lover, men ikke holder løftet.”5 Her gjentas det tre ganger hvor dårlig det er at man ikke holder en avtale. Dette blir gjort for å understreke hvor viktig det er å holde avtaler. Det ble berettet fra Abd-Allah ibn Amr: Allahs sendebud (SAWA) sa: ”Det er fire kjennetegn, den som har dem alle er en ren hykler: når han snakker lyver han, når han gjør et løfte bryter han det…” Hadithen fortsetter, men her ser vi klart at et av de fire kjennetegnene ved en hykler er altså det å bryte avtaler[1]. Profetens svigersønn og fetter, Imam Ali sa: ”Et grasiøst avslag er bedre enn et langt løfte.”6 Her sier han altså at det er bedre å si nei, enn å love å gjøre noe man ikke kan eller vil gjennomføre til rett tid. Som nevnt tidligere, vil en avtale eller et løfte skape forventninger, og dersom de ikke holdes vil det muligens oppstå tillitsbrudd og skuffelser. Det vil derfor være bedre å unngå å skape forventninger hos motsatt part som er urealistiske. En annen beretning forteller at Allahs sendebud sa: ”Den som bryter pakten med en muslim – over han være Guds, englenes og alle folkets forbannelse, og Allah vil ikke akseptere noen obligatorisk eller valgfri tilbedelseshandling fra ham.”[2] Dette understreker sannelig hvor mislikt det er i islam å bryte avtaler. Mange husker å be de obligatoriske bønnene, men det er til ingen nytte dersom man bryter løfter. Imam Ali sa: ”En ansvarlig person er fri inntil han gir et løfte.”8 Dette betyr rett og slett at en person er bundet av et løfte eller en avtale. Før man inngår avtale er man fri, men så fort man avtaler noe må man sørge for at avtalen fullføres. Dersom man fullfører et løfte er man fri igjen som man i utgangspunktet var før man inngikk løftet. Man kan sammenlikne dette med en eksamen. Før eksamen er du fri til å lese til eksamen og samarbeide med andre. Under eksamen har du derimot ikke lov til å lese eller samarbeide, fordi du har godtatt reglene som forbyr eksamensjuksing. Du er derfor bundet til å følge reglene du har godtatt. Dersom du likevel gjør det blir det oppfattet som brudd på regelverket og juks. Når du har fullført eksamen er du fri til å lese eller diskutere oppgavene med andre igjen. På samme måte er man bundet av en avtale helt til avtalen er fullført. Man er fri før avtalen og fri etter. Abu al- Humaysa sa: ”Jeg sverget troskap til Profeten (ﷺ) før han dro ut (for å gå et sted) og jeg hadde en avtale med ham et spesielt sted, men jeg glemte det den dagen og neste, så jeg kom til han den tredje dagen. Da sa Profeten (ﷺ): ”Unge mann, du har brakt meg store vanskeligheter. Jeg har ventet her i tre dager.”9 Denne beretningen viser virkelig hvor viktig det var for vår profet Mohammed (ﷺ) å holde avtaler, noe vi også bør ta til oss. Han ventet lojalt i tre dager på en mann som hadde glemt avtalen de hadde. Hvor lenge ville vi ha ventet? Hvordan bli en bedre avtaleholder? For å bli en bedre avtaleholder er det viktig å være nøye med det første steget; avtaleinngåelsen. Det er viktig at man tenker nøye igjennom en sak før man avtaler noe. Islam vil at man skal bruke hjernen, vil at man skal tenke og slike situasjoner er ingen unntakstilfeller. Det er bedre å bruke litt tid på å tenke igjennom om det er en rimelig avtale enn å bare avtale noe i full hast. Videre er det å være komfortabel med en avtale viktig. Dersom man ikke er komfortabel, er det et tegn på at noe er galt, enten ved at man for eksempel ikke er fornøyd med avtalen eller er usikker på om man klarer å holde den. I begge tilfeller er det best å ikke avtale noe i det hele tatt. Man kan også prøve å sette seg selv inn i avtalepartens situasjon. ”Ville jeg likt om hun/han ikke holdt avtalen?” Som regel er svaret på dette nei, og med en dråpe empati vil man kanskje kunne forhindre brudd. Kanskje trikset med empati for avtaleparten ikke fungerer. Da kan man tenke seg at man skal følge Profet Mohammed (ﷺ) og hans nærmeste sine fotspor, og de brøt ikke avtaler. For praktiserende muslimer er Profeten vårt største forbilde, så hvorfor ikke følge han? Sist, men absolutt ikke minst, bør man tenke på at Gud vil like det at man holder en avtale. Dette er noe man bør være bevisst på, for slik er det i virkeligheten. Dette fremheves gjennom Koranens mange gjentagelser av viktigheten ved å holde avtaler. _____________ [1] [al-Bukhaari, 3178; Muslim, 58.] [2] [al-Bukhaari, 1870; Muslim, 1370] 1 [Koranen, 61:2] 2 [Koranen, 5:2] 3 [Koranen, 9:4] 4 [Koranen, 9:7] 5 [Kanz al-`Ummal, no. 6865] 6 [Ghurar al-Hikam, no. 2183] 8 [Nahj al-Balagha, Saying 336]. 9 [Makarim al-Akhlaq, v. 1 p. 57 no. 39]14 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Organisasjonen ILM vil i år 2019 forsette arbeidet med å drive forebyggende arbeid mot radikalisering og ekstremisme. Målene for ILMs ulike prosjekteter er bevisstgjøring, informasjonsspredning og hol