Introduksjon til islam

Oppdatert: 3. nov. 2020


I Guds navn, den mest barmhjertige og den mest nåderike. Vi lever i en tid der forskjellige folk fra forskjellige kontinenter og forskjellige religioner bor side ved side. På grunn av våre forskjellige bakgrunner er det et stort behov for forståelse, respekt og toleranse for hverandre. Spesielt viktig er det å engasjere seg i inter-religiøs dialog.

Islam er en av de store monoteistiske religionene i verden, men også den religionen som er mest misforstått. Jeg håper at denne artikkelen vil inspirere noen til å utforske videre den mest voksende religionen.


Hva er Islam?

Islam betyr underkastelse til den éne Gud – og stammer fra rotordet sin-lam-min som betyr fred og trygghet. Betydning av ordet Islam er ikke et ensidig forhold, men det representerer en pakt mellom Gud og hans tilhengere, der en muslim overgir sin vilje til Gud i retur for fred eller trygghet.


Islam er en religion som veileder sine tilhengere i alle aspekter av livet. Det er altså en komplett levemåte. Islam forsøker å gi oss et meningsfylt formål for vårt liv på jorden, å veilede oss i å oppfylle dette formålet ved å skape harmoni mellom seg selv, medmennesker, andre skapninger og selve Skaperen.


Fred er veldig viktig del av Islam, og det er også et av navnene til Gud. Man må innse at fred aldri kan oppnås i vakuum. Det er sammenvevd med rettferdighet og bare ved rettferdighet kan vi ha fred.Islam forsøker å fremme to nivåer av fred: fred med seg selv og fred med andre.


Fred med seg selv / indre ro:

Dette oppnås ved å skape harmoni og balanse mellom våre følelser og vårt åndelige og spirituelle selv (sjelen); med andre ord mellom sine følelser og sin samvittighet. Menneskets spirituelle kraft eller samvittighet er ikke statisk, men har evnen til både vekst og forfall.


Fred med andre:

Her legger Islam veldig sterkt vekt på de rettigheter som menneskene har ovenfor hverandre, ved forsøke å bevare fred og velferd i samfunnet gjennom å trene og oppfordre sine tilhengere til å handle godt. I Islam er det ikke mulig å oppnå frelse ved å kun oppfylle pakten med Gud, man må i tillegg oppfylle rettighetene til andre mennesker. Islam lærer oss at man skal ha balanse i det spirituelle og det fysiske mennesket. Alt vi tenker og gjør, påvirker vår sjel i positiv eller negativ retning.

Gud

Islam lærer oss det er bare én at Gud (kalt Allah på arabisk) som er kilden til all skapelse. Ingen er lik Ham, Han har ingen begynnelse og heller ingen slutt, altså Gud er; én, fullkommen, ubegrenset og urelativ.


Ved å lære at det bare er én Gud for alle menneskene, fremmer Islam følelse av felleskap og likhet i samfunnet. Han kommuniserer ved å inspirere oss mot godhet og ved å sende profeter som leverer Guds budskap. Muslimene tror at Muhammed (fred være med han) er den siste profet, og at forut for han var det en lang kjede av profeter (fred være med de) tilstede på jorden for å veilede menneskeheten, som Gud har valgt. Muhammed kom med det endelige og fullstendige budskapet fra Gud.


Koranen

Koranen er muslimenes hellige bok og et levende mirakel. Boken er Guds åpenbaring til menneskene gitt gjennom Hans siste profet Muhammed (f.v.m.h.) for ca. 1400 år siden. Koranen er skrevet ned på arabisk, som er et svært rikt, dypt og uttrykksfullt språk, som samtidig er veldig enkelt. Dessverre finnes det ingen perfekt oversettelse av Koranen på grunn av språkforskjeller – ofte finnes ikke de arabiske ordene Koranen bruker i andre språk.

Koranen er full av visdom og refleksjon, og det finnes ikke motsigelser i Koranen. Den viser oss løsninger på våre problemer og hvordan vi skal opptre i hverdagen. I tillegg er Koranen i samsvar med moderne vitenskap og forteller oss om alt fra Big Bang-teorien til hvordan et barn utvikles i mors mage. Fra de små atomer til de store havene; ting som ikke våre øyne kan oppfatte, men som dagens vitenskap bekrefter gjennom moderne teknologi. Koranen inneholder og forklarer alt!


Muhammed (fred være med ham og hans familie)

Profeten Muhammed er den siste profet som ble sendt til menneskeheten. Det har seg slik at de tidligere religioners hellige skrifter har snakket om han. Han begynte å spre budskapet i en alder av 40 år. Muhammed var kjent som en som viste innbydende og hederlig personlighet blant folket, og fra en tidlig alder var han populær for sin milde og rolige karakter. Hvor mye han var likt blant folk kan bare forklares gjennom hendelser som fant sted i hans liv.


Hensikten med livet

Vårt liv på denne jorden har et bestemt formål. Det er verken et resultat av naturens tilfeldigheter eller straff for å spise frukten fra det forbudte treet. Vi er her etter Guds plan; det jordiske livet vårt er en test – en sjanse til å vise at vi fortjener det evige, lykkelig liv som kommer etter døden. Gud har ikke skapt oss for kun dette livet, men som profeten Muhammed har sagt har vi ikke blitt skapt for å gå til grunne, men tvert imot, vi har blitt skapt for et evig liv. Dermed bør en muslim streve for å ha det godt i det evige liv, ved å ha det godt i dette livet, gjennom Guds fredfulle budskap. Ifølge Islam er det endelige målet for menneskeheten livet som følger dette. På dommedagen vil alle menneskene oppstå og bli holdt ansvarlig for deres verdslige liv.

Gud har gitt menneskene fri vilje til å velge den riktige eller den gale veien. For å hjelpe menneskeheten til den rette vei slik at vi kan oppnå det endelige målet, sendte Gud forskjellige profeter og sendebud for å veilede oss.


Islam lærer oss at mennesket er født rene og syndfrie. Ingen kan ta ansvar for andre synder, og heller ei blir noen holdt ansvarlig for andres synder. Hver person er ansvarlig for sine egne handlinger. Dørene til tilgivelse er alltid åpne for dem som omvender seg oppriktig til Gud. I Koranen påminner Gud oss kontinuerlig om sin uendelige nåde og barmhjertighet. Hvert menneske er født med en ren samvittighet som kan forstå og godta det sanne budskapet om Gud. Dårlige sosiale påvirkninger i dette samfunnet kan sette en person på feil kurs, i en retning som igjen kan skyve han fra Guds budskap.


Islam lærer oss at alle mennesker er like mye verdt. Rasediskriminering eller diskriminering av noe annet slag ikke tillat i Islam. Ingen kan kreve overlegenhet over andre basert på deres rase, stamme eller kjønnsforskjell. I islam er tvang strengt forbudt – dette inkluderer også tvangsekteskap. I Islam dømmer man ikke noen på bakgrunn av deres kjønn eller rase, men på grunn av deres tro og karakter. Gud sier i Koranen at den mest ærefulle person blant oss er den som er mest rettferdig.


Den eneste forskjellen mellom kjønnene er om deres roller som Islam informerer oss om. Dette har ingenting med overlegenhet eller underlegenhet å gjøre. Mann og kvinne har like rettigheter, men likestilling er ikke synonymt med likhet. Islam mener at mann og kvinne er likeverdige, men forskjellige. Islam ser på deres roller som en komplementære. For å bevare ærbarhet, respekt og moralske verdier i samfunnet, er muslimske menn og kvinner pålagt å kle på seg på en måte som anses beskjeden og verdig.


Begrepet jihad referer til å kjempe mot sine lyster og gjøre seg selv til en bedre person i en hver tid; kjent som ”store-jihad”. ”Lille-jihad” handler imidlertid om å beholde velferden i samfunnet når det blir truet; altså selvforsvar. Koranen tillater ikke aggresjon mot noen og oppfordrer muslimer til å respektere rettighetene til alt levende. Derfor må en muslim være bevisst på miljøet og det er heller ikke tillat å skade naturen. Islam lærer at mennesket har en moralsk plikt til å leve i harmoni med hverandre uansett rase, farge eller tro og krever fra sine tilhengere å vise respekt og toleranse selv for de som ikke deler deres tro. Muslimer skal leve som fredlige og lovlydige borgere av de landene der de bor.


‘’I himlenes og jordens skapelse, i nattens og dagens veksling, sannelig, her er jærtegn for dem som har hjertets forstand, som kommer Gud i hu når de er stående, sittende eller liggende, som mediterer over himlenes og jordens skapelse: «Herre, Du har ikke skapt dette for intet! Priset være Du! Bevar oss for Ildens straff!»’’


–       Koranen 3:190-191


Måtte Guds velsignelser være med dere!
Skrevet av:

Zain Syed
Kilder:

An Introduction to Islam, Sayyid Muhammad Rizvi, 1992

An Introduction to Islam, Dr. Liyakatali Takim, 1995
20 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Organisasjonen ILM vil i år 2019 forsette arbeidet med å drive forebyggende arbeid mot radikalisering og ekstremisme. Målene for ILMs ulike prosjekteter er bevisstgjøring, informasjonsspredning og hol