Islam og terrorisme

Opp gjennom de siste årene er terrorisme og islam blitt mye forbundet sammen, spesielt i media. Det dreier seg ofte om muslimer som dreper andre ikke-muslimer i Guds navn. Spørsmål som artikkelen vil svare på er hvorfor det er slik at mange ikke-muslimer kan trekke likhetstrekk mellom terrorisme og Islam? Videre vil denne artikkelen gjøre rede for forholdet mellom terrorisme og Islam, samtidig som artikkelen vil definere de ulike typers definering av terrorisme knyttet opp mot Islam.


Terrorisme kan defineres som realiserte, målbevisste, voldelige handlinger rettet mot uskyldige (ikke-militære) mennesker eller mot myndigheter. Media viser stadig til terroristgrupper som har tilhørighet til Islam, men som mener at enhver som ikke har samme tro som dem skal drepes. At det er enkelte muslimer som går til angrep på andre såkalte ikke-muslimer, finnes dessverre i dag, men heldigvis kun i et betraktelig mindretall. Disse såkalte terroristene støtter opp deres handlinger ved verset som de har hentet fra Koranen:


”Drep de vantro hvor enn de finner dem”  (Kapittel 9: vers 5)


Verset blir fullstendig tatt ut av kontekst og blir som oftest brukt av terroristene for å drive med politisk krigføring. Islam fremmer verken terrorisme eller vold og gir ingen rom for dette. Det er trist at enkelte skal gå frem å representere flertallet av muslimene.


Verset som klart og tydelig forbyr terrorisme i alle slags former, er verset som kommer tidligere i Koranen, som lyder følgende:


”… Den som dreper et menneske, med mindre det er for mord (på et annet menneske) eller straff for forbrytelse, skal det anses som han hadde drept hele menneskeheten…”

(Koranen 5:32).


Her forteller Koranen, at drapet på et uskyldig menneske anses på lik linje som et drap på hele menneskeheten? Man kan da danne seg et raskt bilde om det er tillatt å drepe uskyldige mennesker i Islam eller ikke.


Jihad, krig?

”Jihad” et begrep innen islam som er blitt oversatt til en ”hellig krig” som skal finne sted i fremtiden mellom muslimer og ikke-muslimer. Og det er mange i dagens samfunn som forbinder ordet ”Jihad” med ”hellig krig”. Det er med andre ord viktig å bemerke seg at ordet Jihad verken betyr krig eller hellig krig, og det er fordi ”hellig krig” ikke eksisterer i islam fordi krig aldri er hellig. Jihad er ifølge islam en kamp mot det onde, som kan foregå på ulike plan. Det kan ses på som en anstrengelse for Guds sak, hvor Jihad kan dreie seg om å kjempe mot sine egne lyster (nafs). Det kan samtidig på den andre siden handle om å jobbe for et rettferdig samfunn og kjempe mot urettferdighet.


Ifølge Islam, finnes det to typer av Jihad; en liten og en stor. Din lille Jihaden baserer seg på å forsvare seg selv, sin familie og sine eiendeler/eiendommer mot fienden. Mens den store Jihaden går ut på å kjempe imot seg selv, ens ego og misunnelse etc. Et eksempel på en stor Jihad kan være å ønske for andre det en ønsker for seg selv, samtidig som man prøver å være vennlig mot sin familie, venner og ikke minst fremmende.


Islam

Hva Islam sier om overnevnte begreper som terrorisme og Jihad, er veldig annerledes og ulikt enn hva fåtallet av terroristene selv sier. Selv om det er terrorister innad Islam som sier at det er tillatt å drepe uskyldig mennesker, betyr det ikke nødvendigvis at det er hva som er tilfellet, og hva som er korrekt.


Koranen er muslimenes hellige bok, og den er gitt som en veiledning til menneskene gjennom Profeten Muhammed (fvmh). I de tidligere avsnittene så vi at terroristene rettferdiggjorde dreping av uskyldige ved hjelp av koranverset 5 i kapittel 9. Det er derimot viktig å konstatere at overnevnte vers ble åpenbart i forbindelse med en historisk hendelse hvor flere av ambassadørene til Profeten ble drept og Gud beordret derfor Profeten om å handle i selvforsvar og drepe de skyldige som drepte dem. Man kan derfor ikke ta verset ut av kontekst å relatere det til i dag for å rettferdiggjøre ens handlinger. Koranen sier tydelig at det er forbudt å drepe, og man er da pliktig som muslim å forholde seg til det.På bakgrunn av det overnevnte ser vi en signifikant forskjell på Islam (Koranens lære, som er islamsk sanne ansikt), kontra muslimenes handlinger. Kun fordi enkelte muslimer ikke handler i henhold til Koranen, men derimot egne følelser, kan man ikke dømme islam ut ifra muslimers handlinger. Man er med andre ord nødt til å se på Koranen, for å dømme Islam. Et eksempel er at det er forbudt å lyve i Islam. Koranen gjentar flere vers som påpeker at det er forbudt å lyve.

Det er dermed ikke sagt at muslimer ikke lyver, fordi det gjør enkelte. Men som Koranen understreker er det ikke lov. Det er dermed ikke Koranen det er noe galt med, men muslimene.Skrevet av:


Thomas Haile

18 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Organisasjonen ILM vil i år 2019 forsette arbeidet med å drive forebyggende arbeid mot radikalisering og ekstremisme. Målene for ILMs ulike prosjekteter er bevisstgjøring, informasjonsspredning og hol